Zakaz kopiowania, drukowania i rozpowszechniania zdjęć oraz treści strony internetowej bez zgody jej administratora.*

Regulamin Zajęć Plastycznych

 

 1. Organizatorem zajęć jest Miejskie Przedszkole nr 32 w Rudzie Śląskiej.
 2. Na zajęcia plastyczne przyjmowane są dzieci z zainteresowaniami plastycznymi, które chcą poznać, techniki plastyczne oraz zasady rysunku i malarstwa.
 3. Zajęcia są bezpłatne.
 4. Wszystkie materiały potrzebne w czasie trwania zajęć plastycznych zapewnia prowadzący.
 5. Zajęcia plastyczne organizowane są raz w tygodniu w poniedziałki o godzinie 15:00. Czas trwania zajęć to 1 godzina zegarowa.
 6. Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt kościelnych i państwowych.
 7. Zajęcia są prowadzone przez plastyka - pedagoga.
 8. W przypadku choroby osoby prowadzącej lub innych zdarzeń losowych,                         z powodu których nie mogą odbyć się zajęcia, prowadzący zobowiązuje się powiadomić o odwołaniu zajęć lub ich przeniesieniu na inny termin.
 9. Uczestnik, który bez usprawiedliwienia opuścił 3 zajęcia  zostaje skreślony z listy.
 10. Uczestnicy zajęć biorą udział w konkursach plastycznych.
 11. Prowadzący zastrzega sobie prawo do gromadzenia i archiwizacji części prac do celów wystawienniczych  i promocyjnych.
 12. Wyrażenie przez rodzica (opiekuna prawnego) zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach, zobowiązuje do przestrzegania niniejszego regulaminu, pod rygorem wykreślenia uczestnika z zajęć.