Zajęcia umuzykalniające

 

 

Anna Watras - Plan roczny zajęć umuzykalniających i rytmiki.

 


Ogólne założenia zajęć umuzykalniających i rytmiki w Miejskim Przedszkolu nr 32 w Rudzie Śląskiej:

 • zajęcia odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej;
 • czas zajęć dostosowany jest do samopoczucia oraz wieku grupy, tj.:  2,5-3latki – ok. 20 minut, 4latki – ok.30 minut, 5-6latki – do 40 minut;
 • na zajęciach wykorzystuje się wszystkie formy wychowania muzycznego, tj.: śpiew, ruch do muzyki, odtwarzanie muzyki, tworzenie muzyki oraz percepcję muzyki (głównie poprzez aktywne słuchanie);
 • zajęcia wykorzystują trzy główne koncepcje współczesnego wychowania muzycznego, tj.: Emila J.-Dalcroze’a (rytmika), Carla Orffa (gra na instrumentach           i tworzenie muzyki) oraz Zoltana Kodaly’a (śpiew i kształcenie słuchu relatywnego     z wykorzystaniem fonogestyki).

Główne cele wychowania muzycznego w przedszkolu:

 • rozbudzenie emocjonalnego stosunku dziecka do muzyki
 • uwrażliwienie dziecka na piękno muzyki
 • rozwijanie dyspozycji słuchowo-głosowych oraz słuchowo-ruchowych
 • rozwijanie świadomej aktywności muzycznej poprzez percepcję, odtwarzanie i tworzenie muzyki
 • rozwijanie inwencji twórczej poprzez zabawy muzyczno-ruchowo-słowne
 • uwrażliwianie na zmiany w muzyce (agogiczne, dynamiczne, artykulacyjne, rejestrów, metryczne, charakteru oraz trybu utworu)
 • kształcenie poczucia rytmu oraz słuchu muzycznego
 • zapoznanie z budową i brzmieniami niektórych instrumentów muzycznych (w tym instrumentarium Orffa)
 • zapoznanie z charakterami i krokami wybranych tańców polskich oraz obcych
 • stwarzanie możliwości uczestniczenia w uroczystościach i koncertach – jako słuchacz oraz wykonawca

Metody wychowania muzycznego wg Jankowskiej stosowane na zajęciach:

 • analityczno-percepcyjna
 • problemowo-odtwórcza
 • problemowo-twórcza
 • problemowo-analityczna
 • ekspozycji
 • organizowania i rozwijania działalności muzycznej

Poziom I – dzieci w wieku 2,5 – 3 lat („Misie”):

 • Treści programowe obszaru edukacyjnego „Wprowadzenie w kulturę życia. Poznawanie wartości etycznych i estetycznych – Muzyka”:
 • wysłuchiwanie i nazywanie różnych zjawisk akustycznych z otoczenia, np. warkot pojazdów, plusk deszczu, śpiew ptaków
 • odróżnianie głosów, np. zwierząt: kot, krowa; ludzkich: głos męski, kobiecy, dziecięcy
 • poznanie w otoczeniu przedmiotów wydających dźwięki, np. folia, papier, sztućce, klocki
 • naśladowanie różnych odgłosów z otoczenia za pomocą głosu, ruchu, dźwięku przedmiotów
 • słuchanie śpiewu nauczyciela i z nagrań prostych dziecięcych piosenek
 • śpiewanie zbiorowe prostych piosenek
 • podejmowanie zabaw rytmicznych, ilustrowanych ruchem do piosenek                        z akompaniamentem instrumentów melodycznych czy perkusyjnych oraz bez akompaniamentu a przy śpiewie nauczyciela
 • poznanie instrumentów perkusyjnych np. grzechotki, kołatki i granie na nich
 • uczestniczenie w krótkich koncertach organizowanych na terenie przedszkola


Rozkład zagadnień do zrealizowania w ciągu roku:

 

Kształcenie słuchu

Ćwiczenia rytmiczne

Śpiew

Słuchanie muzyki

Gra na instrumentach

Ciekawostki muzyczne

 

IX

 

rozpoznawanieskrajnych rejestrów, wpr. kontrastów dynamicznych i agogicznych

wprowadzeniemarszu, biegu, sygnału muzycznego- glissando

3-4 piosenki związane

z tematyką przedszkola oraz zajęć dyd.

2-3 krótkie utwory muzyczne kształcące poczucie pulsu muzycznego

miarowe klaskanie w kontrastowych tempach – wyczucie pulsu muzycznego

zapoznanie

z instrumentem

-pianino

 

X

 

rozpoznawanie dźwięków

z otoczenia, melodii poznanych piosenek, utrwalenie muz. kontrastów

marsz, bieg po kole i w rozsypce, formowanie koła i pociągu

 

3-4 piosenki związane z tematyką jesieni oraz zajęć dyd.

 

2-3 krótkie utwory muzyczne doskonalące poczucie pulsu – ruch do muzyki, wykorzystanie rekwizytów

zapoznanie z instrumentarium Orffa, wygrywanie pulsu piosenek na instrumentach

 

zapoznanie z instrumentem

-flet poprzeczny

 

 

XI

 

odróżnianie dźwięków kilku instrumentów, reagowanie na zmiany tempa

i dynamiki

marsz, bieg po kole i w rozsypce, wprowadzenie kroku dosuwanego („koniki”)

 

2 piosenki związane z tematyką zajęć dyd.;

1-2 piosenki o tematyce mikołajkowej

2-3 krótkie utwory muzyczne doskonalące reakcję na zmiany tempa

 

próby realizacji wprowadzonych wartości rytmicznych poprzez tataizację

klaskanie oraz wykorzystanie

instrumentu

wprowadzenie wartości rytmicznych wraz z wymową: półnuta, ćwierćnuta, ósemka

 

XII

utrwalanie konstrastowychpojęć: cicho-głośno, wolno-szybko, wysoko-nisko;

zagadki słuchowe

marsz, bieg, krok dosuwany, wprowadzenie podskoków; podział par na grupy chłopców

i dziewczynek

3-4 piosenki o tematyce świątecznej, kolędy

 

 

2-3 krótkie utwory muzyczne ukazujące różne charaktery muzyczne np. spokojne, smutne, wesołe

nauka gry na dzwonkach prostej kolędy

 

 

zapoznanie z instrumentem- dzwonki

chromatyczne

 

 

I

 

reagowanie określonymi czynnościami na kilka nuconych przez nauczyciela melodii

marsz, bieg, krok dosuwany, podskoki, nauka cwału bocznego; zmiana kierunku na sygnał

2 piosenki o tematyce zimowej, 2 piosenki na uroczystość Dnia Babci

 

 

2-3 utwory utrwalające poznane zagadnienia muzyczne

 

 

prosta instrumentacja wybranej kolędy lub pastorałki

 

 

wprowadzenie pojęcia orkiestry, chóru i dyrygenta

 

 

 

II

 

wprowadzenie muzycznego powitania- relacja „so-mi” wraz

z fonogestyką

utrwalenie sposobów poruszania się do muzyki

 

 

3-4 piosenki o tematyce zimowej lub związanej z zajęciami dyd

2-3 krótkie utwory utrwalające zagadnienia muzyczne

 

nauka gry na dzwonkach prostej piosenki

 

zapoznanie

z zapisem muzycznym (pięciolinia)- relacja „so-mi”

 

 

III

 

ćwiczenia emisyjne, utrwalenie relacji „so-mi” poprzez podkładanie różnych tekstów

utrwalenie sposobów poruszania się do muzyki; wprowadzenie do zabaw rekwizytów, ilustracje piosenek

3-4 piosenki związane z tematyką wiosny oraz zajęć dyd.

 

 

2-3 krótkie utwory utrwalające zagadnienia muzyczne (ruch do muzyki, wykorzystanie instrumentarium i rekwizytów)

prosta instrumentacja

wybranej piosenki

 

 

zapoznanie

z sylwetką kompozytora na wybranych przykładach

 

 

 

IV

 

utrwalenie poznanych relacji dźw. za pomocą zagadek muzycznych

zabawy na utrwalenie sygnałów muz., sposobów poruszania się

3-4 piosenki związane z tematyką Wielkanocy oraz zajęć dyd.

2-3 krótkie utwory ilustrujące pogodę (charakter)

ilustracja dźwiękowa pogody wiosennej

z wykorzystaniem rekwizytów

próby łączenia wartości rytmicznych

z czytaniem nut (relacja „so-mi”)

 

V

 

utrudnienie zagadek dźwiękowych, naśladowanie głosem różnych instrumentów przedmiotów, itp.

zabawy na utrwalenie sygnałów muz., sposobów poruszania się, ilustracje ruchowe piosenek

3-4 piosenki związane z tematyką Dnia Matki oraz zajęć dyd.

aktywne słuchanie 1-2 utworów-

wykorzystując instrumenty oraz w ruchu

przygotowanie dodatkowej partii instrumentalnej do słuchanego utworu

wprowadzenie podstawowych pojęć artykulacyjnych i ich zapisu muzycznego

 

VI

utrwalenie przerabianego materiału

zabawy utrwalające poznane sposoby poruszania się do muzyki

3-4 piosenki związane z tematyką lata oraz zajęć dyd.

przygotowanie układu/tańca do wybranego utworu

przygotowanie prostego akompaniamentu do śpiewanej piosenki

utrwalenie poznanych wiadomości przy pomocy quizu muzycznego

 


Poziom II – dzieci w wieku 4 lat („Krasnoludki”):

Treści programowe obszaru edukacyjnego „Wprowadzenie w kulturę życia. Poznawanie wartości etycznych i estetycznych – Muzyka”:

 • rozpoznawanie i nazywanie różnych zjawisk akustycznych z otoczenia, określanie
 • ich źródła i natężenia, np. głośny warkot pojazdów na ulicy, cichy plusk deszczu za oknem
 • słuchanie śpiewu nauczyciela i z nagrań piosenek dziecięcych, prowadzenie rozmów
 • na temat ich treści, nastroju.
 • rozpoznawanie znanych piosenek nuconych lub granych na instrumencie
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-rytmicznych umożliwiających rozróżnianie       i nazywanie dźwięków cichych i głośnych, wysokich i niskich, szybkich i wolnych
 • rozróżnianie i nazywanie kilku instrumentów perkusyjnych i wykorzystywanie ich     w zabawach muzyczno-rytmicznych
 • rozróżnianie głosów wybranych instrumentów muzycznych i prawidłowe ich nazywanie
 • śpiewanie zbiorowe i indywidualne piosenek łączących się treścią z omawianą tematyką
 • rytmizacja prostych tekstów lub fragmentów piosenek
 • zabawy przy śpiewie nauczycielki, akompaniamencie instrumentów lub muzyce          z nagrań z wykorzystaniem zabawek lub rekwizytów, np. lalka, czapka żołnierza
 • uczenie się zabaw z elementami tańca
 • poznanie kolejnych instrumentów perkusyjnych, np. tamburyna, pudełek akustycznych i granie na nich
 • uczestniczenie w krótkich koncertach muzycznych organizowanych na terenie przedszkola
 • krótkie rozmowy na temat ich treści


Rozkład zagadnień do zrealizowania w ciągu roku:

 

Kształcenie słuchu

Ćwiczenia rytmiczne

Śpiew

Słuchanie muzyki

Gra na instrumentach

Ciekawostki muzyczne

 

IX

 

rozpoznawanieskrajnych rejestrów, wpr. kontrastów dynamicznych i agogicznych

marsz, bieg, podskoki, cwał boczny, krok dosuwany po kole i w rozsypce

3-4 piosenki związane

z tematyką przedszkola oraz zajęć dyd.

2-3 krótkie utwory muzyczne kształcące poczucie pulsu muzycznego

miarowe klaskanie w kontrastowych tempach – wyczucie pulsu muzycznego

zapoznanie

z instrumentem

-pianino

 

X

 

odróżnianie dźwięków kilku instrumentów, reagowanie na zmiany tempa

i dynamiki

zabawy na utrwalenie sygnałów muz., sposobów poruszania się, zabawy inhibicyjno- incytacyjne

 

3-4 piosenki związane z tematyką jesieni oraz zajęć dyd.

 

2-3 krótkie utwory muzyczne doskonalące poczucie pulsu – ruch do muzyki, wykorzystanie rekwizytów

zapoznanie z instrumentarium Orffa, wygrywanie pulsu piosenek na instrumentach

 

zapoznanie z instrumentem

-flet poprzeczny

 

 

XI

 

utrwalanie pojęć: cicho-głośniej-głośno, wolno-szybciej-szybko, wysoko-średnio-nisko;

zagadki słuchowe

zabawy na utrwalenie sygnałów muz., sposobów poruszania się, zabawy inhibicyjno- incytacyjne

2 piosenki związane z tematyką zajęć dyd.;

1-2 piosenki o tematyce mikołajkowej

2-3 krótkie utwory muzyczne doskonalące reakcję na zmiany tempa

próby realizacji wprowadzonych wartości rytmicznych poprzez tataizację

klaskanie oraz wykorzystanie

instrumentu

wprowadzenie wartości rytmicznych wraz z wymową: półnuta, ćwierćnuta, ósemka

 

XII

reagowanie określonymi czynnościami na kilka nuconych przez nauczyciela melodii

zabawy na utrwalenie sygnałów muz., sposobów poruszania się, zabawy inhibicyjno- incytacyjne

3-4 piosenki o tematyce świątecznej, kolędy

 

 

2-3 krótkie utwory muzyczne ukazujące różne charaktery muzyczne np. spokojne, smutne, wesołe

nauka gry na dzwonkach prostej kolędy

 

 

zapoznanie z instrumentem- dzwonki

chromatyczne

 

I

 

wprowadzenie muzycznego powitania- relacja „so-mi” wraz

z fonogestyką

próby poruszania się w podanym rytmie, zabawy utrwalające

 

2 piosenki o tematyce zimowej, 2 piosenki na uroczystość Dnia Babci

2-3 utwory utrwalające poznane zagadnienia muzyczne

 

prosta instrumentacja wybranej kolędy lub pastorałki

 

zapoznanie

z zapisem muzycznym (pięciolinia)- relacja „so-mi”

 

II

 

wprowadzenie relacji „so-mi-la” wraz

z fonogestyką, podkładanie różnych tekstów

zabawy z zastosowaniem kroków tanecznych oraz układów przestrzennych

 

3-4 piosenki o tematyce zimowej lub związanej z zajęciami dyd

2-3 krótkie utwory utrwalające zagadnienia muzyczne

 

nauka gry na dzwonkach prostej piosenki

 

zapoznanie

z zapisem muzycznym (pięciolinia)- relacja „so-mi-la”

 

 

III

 

zapoznanie i rozpoznawanie brzmienia niektórych instrumentów muzycznych oraz instrumentarium Orffa

zabawy utrwalające z rekwizytami; zaznaczanie kroku na „raz” (puls metryczny)

 

 

3-4 piosenki związane z tematyką wiosny oraz zajęć dyd.

 

 

2-3 krótkie utwory utrwalające zagadnienia muzyczne (ruch do muzyki, wykorzystanie instrumentarium i rekwizytów)

prosta instrumentacja

wybranej piosenki

 

 

zapoznanie

grupami instrumentów muzycznych (dęte, strunowe, perkusyjne)

 

 

 

IV

 

wprowadzenie relacji „so-fa-mi” wraz fonogestyką

zabawy z rekwizytami utrwalające poznane pojęcia muzyczne

3-4 piosenki związane z tematyką Wielkanocy oraz zajęć dyd.

2-3 krótkie utwory ilustrujące pogodę (charakter)

ilustracja dźwiękowa pogody wiosennej

z wykorzystaniem rekwizytów

zapoznanie

z zapisem muzycznym (pięciolinia)- relacja „so-fa-mi”

 

 

V

 

połączenie poznanych relacji „so-la-so-fa-mi” z fonogestyką (podkładanie tekstów)

ilustracje oraz interpretacje ruchowe piosenek, zabawy utrwalające

3-4 piosenki związane

z tematyką Dnia Matki oraz zajęć dyd.

aktywne słuchanie 1-2 utworów-

wykorzystując instrumenty oraz w ruchu

przygotowanie dodatkowej partii instrumentalnej do słuchanego utworu

wprowadzenie podstawowych pojęć artykulacyjnych i ich zapisu muzycznego

 

VI

utrwalenie przerabianego materiału

zabawy utrwalające, proste układy przestrzenne

3-4 piosenki związane z tematyką lata oraz zajęć dyd.

przygotowanie układu/tańca do wybranego utworu

przygotowanie prostego akompaniamentu do śpiewanej piosenki

utrwalenie poznanych wiadomości przy pomocy quizu muzycznego

 


Poziom III – dzieci w wieku 5-6 lat („Niezapominajki” oraz „Muchomorki”):

 • Treści programowe obszaru edukacyjnego „Wprowadzenie w kulturę życia. Poznawanie wartości etycznych i estetycznych – Muzyka”:
 • rozpoznawanie i nazywanie różnych zjawisk akustycznych z otoczenia, określanie ich źródła i natężenia i kierunku dochodzenia, np. kto, co wydaje taki dźwięk? jest głośny czy cichy? skąd dochodzi? jest daleko czy blisko?
 • rozwiązywanie zagadek muzycznych
 • słuchanie śpiewu nauczyciela i z nagrań
 • słuchanie dziecięcych utworów instrumentalnych.
 • śpiewanie piosenek zespołowo i solo
 • rozróżnianie tempa, dynamiki i wysokości dźwięków, próby ich ilustrowania gestami i ruchem
 • rytmizowanie tekstów piosenek i własnych krótkich tekstów
 • układanie własnych melodii do krótkich tekstów
 • rozpoznawanie i nazywanie instrumentów perkusyjnych dostępnych w przedszkolu
 • instrumentacja znanych piosenek
 • ilustrowanie wierszy i opowiadań dziecięcych instrumentami perkusyjnymi
 • improwizacje ruchowe i rytmiczne przy muzyce
 • inscenizowanie treści piosenek
 • nauka prostych tańców ludowych, pląsów i układów rytmicznych
 • aktywne uczestniczenie w koncertach organizowanych na żywo i słuchanie nagrań


Rozkład zagadnień do zrealizowania w ciągu roku:

 

Kształcenie słuchu

Ćwiczenia rytmiczne

Śpiew

Słuchanie muzyki

Gra na instrumentach

Ciekawostki muzyczne

 

IX

 

utrwalenie muzycznego powitania na relacji „so-mi”, zagadki słuchowe

marsz, bieg, podskoki, cwał, krok dostawny po kole

i w rozsypce

3-4 piosenki związane

z tematyką przedszkola oraz zajęć dyd.

2-3 krótkie utwory muzyczne kształcące poczucie pulsu muzycznego

miarowe klaskanie w kontrastowych tempach – wyczucie pulsu muzycznego

zapoznanie

z instrumentem

-pianino

 

X

 

zagadki słuchowe

i muzyczne, rozpoznawanie melodii znanych piosenek

 

zabawy na utrwalenie sygnałów muz., sposobów poruszania się, zabawy inhibicyjno- incytacyjne

 

3-4 piosenki związane z tematyką jesieni oraz zajęć dyd.

 

2-3 krótkie utwory muzyczne doskonalące poczucie pulsu – ruch do muzyki, wykorzystanie rekwizytów

zapoznanie z instrumentarium Orffa, wygrywanie pulsu piosenek na instrumentach

 

zapoznanie z instrumentem

-flet poprzeczny

 

 

XI

 

ćwiczenia emisyjne

i ortofoniczne, improwizowanie melodii do różnych tekstów

 

zabawy na utrwalenie kontrastowych pojęć, zabawy inhibicyjno- incytacyjne

2 piosenki związane z tematyką zajęć dyd.;

1-2 piosenki o tematyce mikołajkowej

2-3 krótkie utwory muzyczne doskonalące reakcję na zmiany tempa

próby realizacji wprowadzonych wartości rytmicznych poprzez tataizację

klaskanie oraz wykorzystanie

instrumentu

wprowadzenie/ utrwalenie wartości rytmicznych nut i pauz wraz

z wymową: półnuta, ćwierćnuta, ósemka, szesnastka

 

XII

zagadki rytmiczne- rozpoznawanie piosenek po ich rytmie

 

 

zapoznanie z niektórymi tańcami śląskimi (np. „Grozik”), zabawy utrwalające

 

3-4 piosenki o tematyce świątecznej, kolędy

 

 

2-3 krótkie utwory muzyczne ukazujące różne charaktery muzyczne np. spokojne, smutne, wesołe

nauka gry na dzwonkach prostej kolędy lub pastorałki

 

 

zapoznanie z instrumentem- dzwonki

chromatyczne

 

I

 

tworzenie form ABA i ronda poprzez muzyczną prezentację swoich imion

ilustracje

i interpretacje ruchowe piosenek, zabawy inhibicyjno- incytacyjne

2 piosenki

o tematyce zimowej, 2 piosenki na uroczystość Dnia Babci

2-3 utwory o budowie typu ABA i ronda

 

prosta instrumentacja wybranej kolędy lub pastorałki

 

zapoznanie

grupami instrumentów muzycznych (dęte, strunowe, perkusyjne)

 

II

 

utrwalenie relacji „so-mi-la” oraz „so-fa-mi” poprzez podkładanie nowych tekstów

zabawy z echem rytmicznym, kanon rytmiczny

 

 

3-4 piosenki o tematyce zimowej lub związanej z zajęciami dyd

2-3 krótkie utwory utrwalające zagadnienia muzyczne

 

nauka gry na dzwonkach prostej piosenki

 

przypomnienie zapisu muzycznego (pięciolinia)- relacja „so-mi-la”, „so-fa-mi”

 

 

III

 

nauka stopniowania dynamiki

i agogiki podczas mowy i gry na instrumentach

 

 

zabawy utrwalające, zapoznanie

z krokami i figurami poloneza

 

 

3-4 piosenki związane z tematyką wiosny oraz zajęć dyd.

 

 

2-3 krótkie utwory utrwalające zagadnienia muzyczne (ruch do muzyki, wykorzystanie instrumentarium i rekwizytów)

prosta instrumentacja

wybranej piosenki

 

 

zapoznanie z polskimi tańcami narodowymi (polonez, mazur, krakowiak, oberek, kujawiak)

 

 

IV

 

próby określania kierunki linii melodycznej, zagadki słuchowe

zabawy z rekwizytami utrwalające poznane pojęcia muzyczne

3-4 piosenki związane z tematyką Wielkanocy oraz zajęć dyd.

2-3 krótkie utwory ilustrujące pogodę (charakter)

ilustracja dźwiękowa pogody wiosennej

z wykorzystaniem rekwizytów

zapoznanie

z wybranymi tańcami obcymi (polka, czardasz, walc, flamenco itp.)

 

 

V

 

wprowadzenie relacji dźwiękowych „so-la-so-fa-mi-re-do” wraz z fonogestyką

ilustracje oraz interpretacje ruchowe piosenek, zabawy utrwalające

3-4 piosenki związane

z tematyką Dnia Matki oraz zajęć dyd.

aktywne słuchanie 1-2 utworów-

wykorzystując instrumenty oraz w ruchu

przygotowanie dodatkowej partii instrumentalnej do słuchanego utworu

zapoznanie z zapisem muzycznym (pięciolinia)- relacja „so-la-so-fa-mi-re-do”

 

VI

utrwalenie przerabianego materiału

zabawy utrwalające, proste układy przestrzenne

3-4 piosenki związane z tematyką lata oraz zajęć dyd.

przygotowanie układu/tańca do wybranego utworu

przygotowanie prostego akompaniamentu do śpiewanej piosenki

utrwalenie poznanych wiadomości przy pomocy quizu muzycznego

 


Pomocna literatura:

 • Program wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu”, WSiP, 2009 r.
 • U. Smoczyńska-Nachtman – „Kalendarz muzyczny w przedszkolu”, 1992 r.
 • M. Dąbrowska, J. Grafczyńska – „Zabawy rytmiczne i umuzykalniające dla dzieci”, 1972 r.
 • E. Lipska, M. Przychodzińska – „Muzyka w nauczaniu początkowym. Metodyka”, 1991 r.
 • U. Loba-Wilgocka – „Zabawa z piosenką”, 1992 r.
 • Przewodniki metodyczne PWN 2013 r.
 • Śpiewniki dla dzieci