Zajęcia teatralne

 PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH


PROWADZĄCY

Patrycja Lomania

  

CEL GŁÓWNY:

Wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.


CELE SZCZEGÓŁOWE :

 • stwarzanie możliwości świadomego obcowania ze sztuką
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej
 • poznanie i rozwijanie własnych możliwości
 • rozwijanie koncentracji, wyobraźni, myślenia, pamięci
 • kształcenie właściwej modulacji głosu, jego siły i poprawnej dykcji
 • odwołanie się do indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych
 • zachęcanie do samokształcenia oraz stałego rozwoju własnej osobowości
 • rozwijanie pozytywnych cech charakteru, takich jak tolerancja, życzliwość, otwartość, szczerość, szacunek do pracy innych
 • wdrażanie do samodzielności
 • pobudzanie do aktywności twórczej
 • wdrażanie do odpowiedzialności i obowiązkowości
 • współdziałanie w grupie
 • kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań wobec napotykanych trudności
 • kształcenie potrzeb i umiejętności odbioru dzieł sztuki
 • wzbogacanie wiedzy i rozszerzanie słownictwa z zakresu wiedzy o teatrze (historia teatru, etapy jego rozwoju, znani dramaturdzy, reżyserzy)
 • poznanie specyfiki pracy aktora
 • poznanie procesu twórczego nad spektaklem
 • wypracowanie różnorodnych sposobów radzenia sobie z tremą
 • zwalczanie wstydu występowania przed publicznością
 • nabywanie umiejętności przekształcania wypowiedzi słownych na treści obrazowe i akustyczne
 • kształtowanie w uczniach nawyków kulturalnego zachowania w miejscach publicznych
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym 


TREŚCI NAUCZANIA

I. Tworzenia wypowiedzi – ekspresja przez sztukę

 1. Zabawy i gry integracyjne w grupie teatralnej.
 2. Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe.
 3. Wyrażanie emocji, uczuć gestem, mimiką, ruchem.
 4. Ćwiczenia rozwijające wrażliwość słuchową.
 5. Ćwiczenia emisyjne i praca nad dykcją.
 6. Ćwiczenia pamięci.
 7. Praca nad koncentracją.
 8. Scenki sytuacyjne, improwizowane.
 9. Praca nad spektaklem- próby analityczne, sytuacyjne, techniczne.
 10. Projektowanie i wykonywanie scenografii i rekwizytów.
 11. Przygotowanie zawiadomień, ogłoszeń, plakatów, zaproszeń na przedstawienie.
 12. Premiera.

METODY I FORMY REALIZACJI

 • metody wspomagające odczuwanie zmysłowe i koncentrację
 • zabawy integracyjne
 • ćwiczenia rozluźniające, rytmiczne, relaksacyjne
 • ćwiczenia dykcji, modulacji głosu mimiki i gestu.
 • techniki pamięciowe
 • burza mózgów
 • obserwacja
 • pogadanka
 • praca z tekstem
 • inscenizacja
 • drama
 • techniki wyobrażeniowe
 • tworzenie scenografii– dekoracja teatralna i kostiumy
 • reklama– zawiadomienia, ogłoszenia, plakaty, zaproszenia na przedstawienie

FORMY REALIZACJI:

 • grupowa
 • zbiorowa
 • indywidualna
 • prowadzenie gier, zabaw i ćwiczeń dramowych w celu przełamania nieśmiałości, wzbogacania wyobraźni i kształcenia umiejętności wyrażania emocji i uczuć w sposób werbalny i niewerbalny
 • omówienie sposobów budowy przestrzeni scenicznej
 • improwizowanie krótkich scenek na określony temat
 • wykonywanie scenografii, na podstawie własnych projektów
 • wykonanie zawiadomienia, ogłoszenia, plakatów, zaproszeń na przedstawienie
 • przygotowywanie inscenizacji i prezentacja przed publicznością przedszkolną
 • wyjazdy na przedstawienia (w zależności od repertuaru odpowiadającego wiekowi uczniów )lub prezentacja ciekawych przedstawień
 • śledzenie ciekawych imprez kulturalnych w regionie i w najbliższym mieście
 • przygotowywanie inscenizacji na uroczystości, apele i imprezy przedszkolne

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZESTNIKÓW KOŁKA TEATRALNEGO

Uczestnik zajęć teatralnych:

 • potrafi współdziałać w grupie,
 • posiada i wykazuje się wrażliwością emocjonalną,
 • aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i środowiska.
 • potrafi z większą wrażliwością odebrać dzieła kultury (literackie, plastyczne, muzyczne, teatralne)
 • stosuje zdobytą wiedzę na temat teatru w praktyce
 • tworzy scenki sytuacyjne, improwizowane.
 • potrafi wypowiedzieć swoją kwestię z pamięci zachowując prawidłową intonację głosu, mimikę twarzy, gesty
 • potrafi wykorzystać techniki pamięciowe w praktyce
 • zna techniki koncentracji i potrafi je wykorzystać w praktyce
 • projektuje i dba o estetyczne wykonanie scenografii i rekwizytów
 • potrafi przygotować zawiadomienia, ogłoszenia, plakaty, zaproszenia na przedstawienia
 • poprawnie wypowiada kwestie związane z odgrywaną przez siebie rolą,
 • potrafi wyrażać emocje, uczucia gestem, mimiką, ruchem
 • zna podstawowe elementy procesu teatralnego: przestrzeń, aktorzy, widzowie, reżyser, akcja i czas
 • interpretuje wykonywane utwory literackie zgodnie z ich stylem i przeznaczeniem
 • rozumienie odrębność innych i potrafi ją uszanować
 • działa w sposób samodzielny i twórczy
 • jest odpowiedzialny za własne działania
 • umiejętnie radzi sobie w sytuacjach trudnych
 • wykazuje się kulturą w odbiorze sztuki
 • wie jak należy zachować się w teatrze, kinie, muzeum
 • potrafi wypowiadać się na temat obejrzanego przedstawienia
 • potrafi radzić sobie z tremą i napięciem
 • wykorzystać techniki pamięciowe
 • kontroluje własną wymowę i posługuje się poprawną polszczyzną