Psycholog

Psycholog Arleta Dolińska-Mańka

 


 Procedura organizacji i zakres zadań zespołu ds. pomocy psychologiczno  pedagogicznej

 w  Miejskim Przedszkolu nr 32 w  Rudzie Śląskiej.

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia17 listopada 2010 r. w  sprawie zasad udzielania

i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach / Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1487 / opracowuje się niniejszą procedurę regulującą pracę zespołu ds. pomocy psychologiczno  pedagogicznej w Miejskim Przedszkolu nr 32 w Rudzie Śląskiej.

 

I. Zadaniem zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy

   psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, w tym szczególności:

1.ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno

- pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególnie uzdolnienia;

2)2)określenie zalecanych form, sposobów okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka,

a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie  lub opinię także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;

3)w przypadku przekazania, za zgodą rodziców, przez inną placówkę Karty Indywidualnych Potrzeb Dziecka, zespół może określić zalecane formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej także na podstawie informacji zawartych w Karcie Indywidualnych Potrzeb Dziecka,

2.Zespół tworzy dyrektor przedszkola.

3.W skład zespołu wchodzą nauczyciele oraz specjaliści powołani przez dyrektora przedszkola.

4.Zespół tworzy się niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

5.Zespół tworzy się niezwłocznie także dla dziecka nieposiadającego orzeczenia lub opinii, po otrzymania od nauczyciela lub specjalisty informacji stwierdzającej, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, przy czym nauczyciel lub specjalista przekazuje tę informację dyrektorowi niezwłocznie po stwierdzeniu takiej potrzeby.

6.Pracę zespołu koordynuje przewodniczący, powołany przez dyrektora przedszkola.

7.Dyrektor przedszkola na podstawie zaleceń zespołu ustala dla dziecka formy , sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

8.O ustalonych dla dziecka formach, sposobach, wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje na piśmie rodziców lub opiekunów prawnych.

9.W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone przez dyrektora przedszkola formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym na podstawie innych przepisów.

10.Zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora przedszkola form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, opracowuje dla dziecka, za wyjątkiem dziecka posiadającego orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego , plan działań wspierających zawierający:

1) cele do osiągnięcia w zakresie, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

2)działania realizowane z dzieckiem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

3)metody pracy z dzieckiem;

4)działania wspierające rodziców dziecka;

5)zakres dostosowania podstawy programowej do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

6)w zależności od potrzeb , zakres współdziałania z poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami  pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi;

11. Zespoły utworzone dla dzieci mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować wspólny plan działań wspierających dla tych dzieci.

12. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora przedszkola form, sposobów i okresu udzielania  dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz  wymiaru godzin, w których poszczególne działania wspierające rodziców dziecka oraz w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi , w tym z poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami  pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Ustalenia zespołu są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym  opracowanym dla dziecka.

13. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dziecku, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:

1)danej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w danym roku szkolnym – przed opracowaniem arkusza organizacji przedszkola na kolejny rok szkolny.

14. Na  wniosek rodziców dziecka lub nauczyciela zespół dokonuje oceny efektywności tych form pomocy psychologiczno  pedagogicznej  przed  upływem ustalonego przez dyrektora okresu udzielania danej formy  pomocy.

15. Dokonując oceny, o której mowa powyżej , zespół określa  wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy  udzielania pomocy psychologiczno  pedagogicznej.

16. Na podstawie oceny, dokonanej przez zespół, przed upływem ustalonego przez dyrektora przedszkola okresu udzielania danej formy pomocy, dyrektor przedszkola decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania dziecku danej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

17. Zespół podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

18. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.

19.Spotkania zespołu zwołuje osoba koordynująca pracę zespołu.

20. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu.

21. O terminie spotkania zespołu dyrektor przedszkola informuje rodziców lub opiekunów  prawnych  dziecka.

22. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

1) na wniosek dyrektora przedszkola – przedstawiciel poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznych;

2)na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

23. Osoby biorące udział w spotkaniach zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniach zespołu.

24. Zespół zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Dziecka. Karty nie zakłada się dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

25. Karta zawiera:

1)imię i nazwisko dziecka;

2)nazwę przedszkola oraz oznaczenie grupy, do której dziecko uczęszcza;

3)informację dotyczącą:

a)orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii.

b)potrzeby objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych, w szczególności w wyniku przeprowadzonych obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;