* Zajęcia plastyczne

Program zajęc plastycznych w przedszkolu

 

 

PROGRAM ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH

„Mały Artysta”

Opracowała

Patrycja Lomania

Wstęp:

Dziecko stanowi ważny element troski i zapobiegliwości rodziców.
Dlatego w określonym momencie życia procesem jego rozwoju muszą dodatkowo pokierować ludzie przygotowani w tym celu, czyli rodzice, opiekunowi i nauczyciele. Kształcenie powinno zmierzać do rozwoju społeczno – emocjonalnego dzieci, kształcić aktywność poznawczą, emocjonalną i praktyczną. Niezbędne jest przy tym stworzenie poczucia bezpieczeństwa, klimatu życzliwości i zaufania między uczniami,
a nauczycielem.
Aby wykreować twórcze dziecko rodzic, nauczyciel, sam powinien być twórczy, musi kierować aktywnością dziecka, by uzyskiwało ono coraz pełniejszy obraz scalonego świata oraz swojego miejsca w tym świecie.
Chcąc kształtować wrażliwość na piękno, rozwijać smak estetyczny, musimy przygotować dziecko w tym kierunku już od wczesnego dzieciństwa. Zadaniem przedszkola jest rozwijanie wszelkich zdolności dziecka, dzięki czemu kształtuje on swoją osobowość i zwiększa szansę powodzenia w życiu. Sztuki plastyczne doskonale wpływają na proces kształtowania osobowości i postawy otwarcia na świat. Ich podstawą są przeróżne działania plastyczne. Dają one dziecku radość poprzez oglądanie, dotykanie, manipulowanie, działanie. Poprzez ćwiczenia plastyczne dziecko okazuje uczucia, wyraża samego siebie, swoją osobowość. Tworząc prace plastyczne, dziecko rozwija własną wyobraźnię i pomysłowość, staje się samodzielne, nabywa umiejętność radzenia sobie, dobierania narzędzi i materiałów potrzebnych do realizacji projektu, wykazywania inicjatywy. Dzieci bardzo angażują się w proces tworzenia i z dumą pokazują swoje prace. Promocja i odpowiednia prezentacja tych prac jest bardzo istotna, ponieważ:
- dowartościowuje autorów prac,
- mobilizuje do twórczego działania,
- jest uwieńczeniem długotrwałego działania.

Cele i zadania:

              * Rozmiłowanie dzieci w sztuce plastycznej poprzez aktywizowanie do   twórczego działania  rozwijającego wyobraźnię
              * Rozmiłowanie w pięknie otaczającej nas przyrody jako środka inspiracji twórczej
              * Poznanie różnych technik plastycznych
              * Doskonalenie wiadomości o różnych materiałach plastycznych
              * Kształtowanie umiejętności zastosowania różnych środków wyrazu plastycznego
              * Rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły
              * Zapewnienie atmosfery ciepła i życzliwości
              * Zachęcanie do poszukiwań i niekonwencjonalnych rozwiązań
              * Kształtowanie współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem
              * Wyzwalanie radości tworzenia i optymizmu oraz umiejętność podejmowania twórczego wysiłku bezinteresownie
              * Promowanie dorobku twórczego dzieci
              * Rozbudzanie inspiracji plastycznej poprzez muzykę
              * Kształcenie postawy twórczej wobec siebie i świata
              * Budzenie szacunku i tolerancji do drugiego człowieka
              * Budzenie poczucia troski o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych
              * Budzenie wrażliwości estetycznej.

Metody, środki i formy realizacji celów:
 

  • metody poszukujące
  • metody eksponujące
  • praktycznego działania
  • zabawy
  • metody podające

Formy pracy :

  • indywidualna
  • grupowa
  • zbiorowa

 
Tematyka zajęć:
Tematy zajęć będą dostosowane do kalendarza roku szkolnego oraz możliwości zainteresowanych dzieci. Nie zabraknie na zajęciach różnorodnych technik plastycznych, dzięki którym mali artyści będą mogli się wykazać.

Uwagi o realizacji 
Zajęcia prowadzone będą społecznie, nieodpłatnie. Zajęcia plastyczne są przeznaczone dla wszystkich chętnych dzieci. Zadania i stopień trudności są dostosowane do wieku
i możliwości manualnych dzieci. Zajęcia będą realizowane raz w tygodniu przez 1 godz. Na realizację programu przeznaczam rok szkolny. Termin rozpoczęcia – październik 2013.
 
Ewaluacja: 
Naturalną formą ewaluacji tego programu będzie:
- poziom zadowolenia dzieci z własnych dokonań i umiejętności wykorzystanych w
procesie tworzenia,
- prace dzieci, w których odkryć będzie można ich ogromne zaangażowanie,
- wiara we własne możliwości, która przejawiać się będzie poprzez spontaniczne
podejmowanie nowych zadań,
- nagradzanie oryginalności, kreatywności, samodzielności poprzez promowanie prac plastycznych małych artystów (wystawki, konkursy),
- pozytywne opinie rodziców.
- udział w konkursach plastycznych

Bibliografia:
 
 1. V. Lowenfeld, W.L. Brittain, Twórczość rozwój umysłowy dziecka, PWN, Warszawa 1977.
 2. E. Franus, Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, Nasza Księgarnia, Warszawa 1975. 
3. R. Domań, Metody pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi wieku przedszkolnym,
Wydawnictwo Przedszkolak, Lublin 2003.
4. D. Dziamska, Magiczne kółeczka, czyli origami płaskie z koła, Wydawnictwo „bis”,
Warszawa 2003.
5. D. Dziamska, Magiczne kwadraty, czyli origami płaskie z kwadratu, Wydawnictwo
„bis”, Warszawa, 2003.
6. U. Barff, Złota księga pomysłów - każde dziecko to potrafi, Oficyna Wydawnicza
„Delta W-Z”.
7. F.Watt, 365 rzeczy do zrobienia, Grupa wydawnicza Publicat S.A..
8. A. Llimos Ploter, Plastyka dla dzieci, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2011.
              
Czasopisma:

„Mały artysta”
„Hobby”
 
Kasety i płyty CD:

Antonio Vivaldi „Cztery pory roku”
Muzyka relaksacyjna.